Ηλεκτρολογική Μελέτη Νέας Κατοικίας

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης:  Η εκπόνηση της σχετικής μελέτης (σχέδια και εκθέσεις) πραγματοποιείται από πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, η οποία κατατίθεται στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η μελέτη Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ξεκινάει από την μελέτη θεμελιακής γείωσης (απαραίτητη βάση της νομοθεσίας σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές) και την μελέτη αντικεραυνικής προστασίας. Στην συνέχεια γίνεται η μελέτη ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός-πρίζες-λοιπά φορτία) καθώς και ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό δίκτυο – δίκτυο τηλεόρασης – οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας).

Μελέτη εφαρμογής: Η μελέτη εφαρμογής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το  διακοσμητή . Καταγράφουμε τις ανάγκες των ιδιοκτητών βλέπουμε τις θέσεις των επίπλων και με βάση αυτά εκπονούμε τη μελέτη εφαρμογής. Μια ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής λαμβάνει υπόψη πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις και τροποποιήσεις και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές που θα απαιτηθούν στην τοιχοποιία για την εκτέλεση αυτών των τροποποιήσεων. Επίσης γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν χώροι επισκεψιμότητας (shaft) ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, προς έλεγχο τους όταν αυτό είναι απαιτητό. Στις  μελέτες εφαρμογής προτείνουμε  την χρήση κεντρικού συστήματος UPS για  την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε κρίσιμες εγκαταστάσεις-συστήματα (π.χ. server ,Η/Υ,Συστήματα ασφαλείας κλπ).

Μελέτη Φωτισμού κτιρίου: Την εκπονούμε με ειδικά προγράμματα Η/Υ ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Ο σωστός φωτισμός ενός κτίσματος το καθιστά λειτουργικό με τη σωστή επιλογή τύπων και θέσεων φωτιστικών σωμάτων.

Μελέτη Εξοικονόμησης ενέργειας: εκπονείται τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Μια προσεκτική μελέτη της ενεργειακής ταυτότητας της οικίας σας, του καταστήματος ή γενικά του οικήματός σας μπορεί να σας αποκαλύψει συνήθειες ή εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη και άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Μελέτη διαχείρισης κτιρίου : Με τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων πραγματοποιούμε έλεγχο συσκευών κεντρικά αλλά και απομακρυσμένα (status ON-OFF). Σε αυτά συγκαταλέγεται ο φωτισμός, η ψύξη-θέρμανση, και τα συστήματα ασφαλείας (συναγερμός – πυρανίχνευση-κάμερες).

 

ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή ηλεκτρολογικών εργασιών σε νέες οικίες

ΣΤΑΔΙΟ Α (Σχέδια + Μπετά)
– Συζήτηση με τον πελάτη για καθορισμό των φορτίων της εγκατάστασης ώστε να αποφασιστεί η παροχή που θα ζητηθεί από την ΔΕΗ για την κάλυψη των αναγκών της οικίας (δωρεάν μελέτη).
– Τοποθέτηση θεμελιακής γείωσης και τριγώνου γείωσης όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς για τις νέες οικίες.
– Τοποθέτηση εργοταξιακού πίνακα και προμήθεια πιστοποιητικού εργοταξιακής παροχής για προσωρινή ηλεκτροδότηση της οικοδομή από την ΔΕΗ (απαραίτητο για την εργασία των συνεργείων). Στο στάδιο αυτό αναλαμβάνουμε την διαδικασία καθορισμού θέσης του Pillar στο οποίο θα τοποθετηθεί ο μόνιμος μετρητής της ΔΕΗ και παρέχονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
– Σωλήνωση αναμονών φωτισμού (π.χ. κουτιά για φωτιστικά τύπου σποτ στα μπαλκόνια, εξωτερικός φωτισμός σε κολωνάκια ή μάντρα) και σωλήνωση αναμονών για αντλίες.
– Σωλήνωση αναμονών για παροχή -ές από ΔΕΗ (αφορά τη μόνιμη ηλεκτροδότηση του κτίσματος)

ΣΤΑΔΙΟ Β (Χτίσιμο Οικοδομής) – Συζήτηση με τον πελάτη για τον καθορισμό των θέσεων των σημείων (πριζών, διακοπτών) ανάλογα με τη διαρρύθμιση των δωματίων και τις ανάγκες του χρήστη.
– Καθορισμός σημείων συλλογής ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (πίνακες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων αντίστοιχα). Στη φάση αυτή και την προηγούμενη απαιτείται συνεργασία  με τον υδραυλικό.

– Σκάψιμο τοιχίων με  φρέζα ανάλογα με το κτίριο.
– Τοποθέτηση σωληνώσεων, κουτιών διακοπτών και κουτιών διακλάδωσης.ΣΤΑΔΙΟ Γ (Επιχρίσματα) – Τοποθέτηση καλωδίων και εκτέλεση απαραίτητων διακλαδώσεων
– Τοποθέτηση πινάκων και διακοπτικού υλικού.